Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Všetky kategórie
  Používateľské menu
  Všetky kategórie

  Obchodné podmienky

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na kúpne zmluvy (ďalej len KZ) uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na stránke

  www.rematiptop.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o a pre registrovaných Kupujúcich sa aplikujú aj na všetky ostatné obchodné vzťahy s Predávajúcim aj mimo prevádzky internetového obchodu.

  Predávajúcim je spoločnosť REMA TIP TOP INCO-SK, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 255, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 31621643, DIČ: 2020479802, IČDPH: SK2020479802, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2423/S. Adresa pre doručovanie je zhodná so sídlom firmy. Kontaktný mail info@rematiptop.sk, telefón +421 903 995 091. Ostatné kontaktné informácie sú uvedené v časti Kontakty.

  Kupujúcim je zákazník (fyzická osoba-podnikateľ, právnická osoba), NIE SPOTREBITEĽ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

  Predávajúci a kupujúci sú ďalej označovaní ako „zmluvné strany“.

  1. Úvodné ustanovenia

  1.1. Tieto VOP bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

  1.2. Vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z.z v znení neskorších predpisov).

  1.3. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou KZ. Ustanovenia odchýlne od týchto VOP sa môžu prerokovať len individuálne na základe písomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami. Tieto ustanovenia v KZ majú prednosť pred VOP. Znenie VOP môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením VOP, podľa ktorých vznikli. Zmeny a doplnenia KZ si vyžadujú písomnú formu, ktorá môže byť uskutočnená pomocou elektronického formuláru.

  1.4. Na tomto internetovom obchode má kupujúci v danom momente k dispozícii jeho aktuálne platné ceny, pokiaľ je riadne zaregistrovaný v zmysle bodu 2.3. týchto VOP, čím je splnená informačná povinnosť predávajúceho o cenách.

  2. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len KZ)

  2.1. Kupujúci je predávajúcemu povinný preukázať, že je právnickou osobou alebo podnikateľom zaslaním kópie výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iného povolenia a prípadne potvrdenia o registrácii platiteľa DPH na kontaktný e-mail predávajúceho.

  2.2. V internetovom obchode predávajúceho je prezentovaný tovar, vrátane jeho opisu hlavných vlastností, pokiaľ je to potrebné. Prezentácia tovaru v internetovom obchode predávajúceho je informatívna a nie je návrhom predávajúceho na uzatvorenie KZ. Pre uzatvorenie KZ prostredníctvom internetového obchodu je potrebné, aby sa kupujúci vopred zaregistroval do objednávacieho systému internetového obchodu (ak už tak nespravil predtým) a poslal kompletne vyplnenú objednávku, ktorá až po prijatí a potvrdení zo strany predávajúceho sa stane kúpnou zmluvou (KZ).

  2.3. Registráciu do internetového obchodu predávajúceho zadáva kupujúci. Po dokončení registrácie a jej odoslaní predávajúci schváli povolenie do internetového systému, ak to dovoľuje povaha subjektu, ktorý registráciu zaslal. Predávajúci je oprávnený požadovať, ak je to potrebné, dodatočné údaje o činnosti právnickej osoby alebo podnikateľa žiadajúceho o registráciu. Predávajúci nie je povinný registráciu schváliť a nie je povinný uviesť dôvody neschválenia. Ak je registrácia schválená, kupujúcemu je poskytnutý takzvaný užívateľský kanál, prostredníctvom ktorého je možné posielať objednávky. Predávajúci zašle prístupové údaje kupujúcemu e-mailom na adresu uvedenú v registrácii. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský kanál kupujúcemu bez uvedenia dôvodov, najmä ak kupujúci prestane spĺňať podmienky registrácie (napr. prestáva byť právnickou osobou alebo podnikateľom, nedodržiava dohodnuté VOP a pod). Vyplnením akýchkoľvek osobných údajov v rámci používania tohto internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivácii týchto osobných údajov o kupujúcom vrátane jeho nákupných aktivít. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými dátami v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2.4. Kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu, kedy objednávka musí obsahovať najmä presný názov tovaru, číslo objednávky, počet kusov tovaru, kontaktné údaje kupujúceho, adresu miesta dodania, spôsob prepravy a platby.

  2.5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito VOP a bez výhrad s nimi súhlasí, ako aj súhlasí s cenami tovaru v objednávke. Predávajúci po prijatí objednávky odošle na registrovaný mail kupujúceho Oznámenie o prijatí objednávky.

  2.6. Predávajúci nie je povinný potvrdiť prijatú objednávku. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť objednávku v prípade pochybností o pravosti, legitímnosti a správnosti objednávky. Predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto objednávku.

  2.7. KZ medzi zmluvnými stranami je uzatvorená v momente, keď predávajúci potvrdil záväznú objednávku kupujúceho a zaslal Potvrdenie objednávky - eshop na regisrovaný mail kupujúceho. V tomto potvrdení môže predávajúci upraviť skutočné Náklady na dodanie zásielky v zmysle bodu 3.3 týchto Obchodných podmienok.

  3. Dodacie podmienky

  3.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Dokumenty sa poskytujú v jazyku slovenskom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  3.2. Na základe objednávky tovaru predávajúci poskytne druh vybranej dopravy a vybraných služieb. Objednávku tovaru platí kupujúci, vrátane dopravy a služieb. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar prvému nezávislému prepravcovi.

  3.3. Ceny za dopravu a ceny za dobierku sa riadia podľa aktuálneho cenníka prepravcu, s ktorým predávajúci zabezpečuje prepravu. Ceny za dopravu sú odstupňované podľa celkovej hmotnosti zásielky.

  3.4. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a bezodkladne oznámiť dopravcovi akékoľvek vady písomne na prepravný list. Ak nie je vyhotovený písomný záznam o vadách tovaru, kupujúci stráca nárok na náhradu škody.

  3.5. Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho úplnosť. V prípade nesúladu je kupujúci povinný to oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný zistené vady vhodným spôsobom zdokumentovať a zaslať predávajúcemu spolu s oznámením o vadách na tovare.

  3.6. Neprevzatie tovaru kupujúcim nemá vplyv na právo predávajúceho požadovať zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške. Okrem toho má predávajúci v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru za každý deň omeškania.

  4. Platobné podmienky

  4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku.

  4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry v dobe splatnosti.

  4.3. Kupujúci má možnosť, ak je to predávajúcim povolené, zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu - faktúry v čase jej splatnosti. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre dlhodobých zákazníkov predávajúceho. Podmienky úhrady faktúry sú zmluvnými stranami dohodnuté na dlhú dobu a sú začlenené do systému platobných podmienok objednávok z internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený nepovoliť platbu za tovar na základe faktúry, najmä v prípade nedodržania VOP a platobnej disciplíny.

  4.4. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad – faktúru elektronicky. Súhlasom s VOP kupujúci súhlasí s odoslaním daňového dokladu – faktúry v elektronickej forme.

  4.5. Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná podľa splatnosti uvedenej v daňovom doklade, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru je splnená v momente pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet predávajúceho.

  4.6. Ak kupujúci nedodrží splatnosť uvedenú na daňovom doklade, kupujúcemu môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená meškaním kupujúceho, tým nie je ovplyvnený.

  4.7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci tiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru až do okamihu zaplatenia všetkých splatných dlhov kupujúceho.

  4.8. Platba za tovar je v eurách (EUR).

  5. Odstúpenie od KZ

  5.1. Až do doby, kým kupujúci nepreberie tovar, je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od KZ. V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená.

  5.2. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od KZ, ak kupujúci neuhradil kúpnu cenu tovaru viac ako 2 týždne po splatnosti daňového dokladu – faktúry. Po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 30% z ceny tovaru môže kupujúci odstúpiť od KZ. Nezaplatenie kúpnej ceny za tovar kupujúcim sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

  5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od KZ, ak predávajúci mešká s dodaním tovaru viac ako 4 týždne od dohodnutého dátumu dodania.

  5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od KZ, ak tovar bol dodaný riadne, včas a bez vád.

  5.5. Odstúpenie od KZ sa musí vykonať písomne. V prípade KZ odsúhlasenej elektronicky sa odstúpenie musí robiť tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

  5.6. Ak bol ku KZ poskytnutý darček, odstúpenie od KZ ktoroukoľvek zmluvnou stranou spôsobí, že kupujúci stráca naň nárok.

  6. Práva z vadného plnenia

  6.1. Podmienky uplatnenia práv z vadného plnenia a záručnej zodpovednosti upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, zverejnený v zodpovedajúcej sekcii.

  7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

  7.1. Pri rokovaniach, uzatváraní a plnení z KZ môžu byť kupujúcemu sprístupnené informácie a údaje, ktoré sú označené ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje uchovávať tieto informácie v tajnosti, neposkytovať ich inej osobe bez súhlasu predávajúceho, nepoužívať ich na žiadny iný účel ako na plnenie zmluvy, ani ich nepoužívať žiadnym iným škodlivým spôsobom.

  7.2. Okrem toho sa kupujúci zaväzuje neposkytovať kópie dokumentov, ktoré mu poskytol predávajúci tretej strane bez súhlasu predávajúceho.

  8. Záverečné ustanovenia

  8.1. V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné, nepoužiteľné alebo sa stane neplatným, uplatňuje sa ustanovenie, ktoré je najbližšie k jeho významu. Tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia.

  8.2. Pre právne vzťahy, ktoré sa riadia týmito VOP, je rozhodujúce právo Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu pre všetky spory vyplývajúce z KZ alebo iných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, je určená podľa sídla spoločnosti REMA TIP TOP INCO SK, spol. s r.o., pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce konanie pred súdmi neupravujú inú miestnu príslušnosť.

  8.3. Spoločnosť REMA TIP TOP INCO SK, spol. s r.o má právo jednostranne zmeniť tieto VOP, alebo ktorúkoľvek ich časť a zverejniť ich na stránkach tohto internetového obchodu. Jednostranné zmeny alebo doplnenie týchto VOP zo strany kupujúceho sú neúčinné.

  8.4. Predávajúci i kupujúci sú povinní si navzájom poskytovať každú prípadnú zmenu v obchodnom alebo inom obdobnom registri, alebo zmenu ďalších kontaktných údajov. Pre predávajúceho je táto podmienka splnená zverejnením údajov na tomto webe.

  8.5. Kupujúci zároveň týmto prehlasuje, že v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, od momentu schválenia registrácie Predávajúcim súhlasí s elektronickou komunikáciou medzi predávajúcim a kupujúcim, hlavne so zasielaním elektronických faktúr. Faktúry budú považované za doručené v deň ich prenosu. Elektronické faktúry majú náležitosti "tlačených" faktúr a sú chránené v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Nebudú odosielané žiadne ďalšie faktúry (doklady) v papierovej forme.

  Kupujúci je povinný okamžite informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách emailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii. Nesplnenie tejto povinnosti nemá vplyv na platnosť doručenia zaslaných elektronických dokladov na posledne známu evidovanú elektronickú adresu (email).

  8.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 1.5.2021, kedy ich Predávajúci zverejní na stránkach jeho internetového obchodu.

  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdny

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr